Toogle Left

 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/421/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina, uchwały Nr XXXVIII/440/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/421/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina oraz uchwały Nr IX/110/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/421/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina.

Pomoc jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji ucznia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 456 zł netto i fakt zamieszkiwania w Będzinie.

Zgodnie z art. 90f Rada Miejska w Będzinie uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, uwzględniając w szczególności:

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz innych okoliczności,
Formy, w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
Wysokość, formy, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie, odebrać w szkole lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 215. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężwnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, pokój 215, tel. 32-267-91-58, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do informacji:

pdfWniosek zasiłek

pdfWniosek stypendium

pdfWydatki stypendium

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki..

  Rozumiem i zgadzam się
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk